Laatste 20 broedparen van de kamphaan in Nederland

 

Kemphanen lopen al jaren sterk in aantallen terug mede door de verlaging van de grondwaterstand in weilanden en door de intensieve bemesting. De laatste broedvogels van deze soort, leven nog in Friesland en in Noord-Holland. Maar dan alleen in extensief benutte graslanden met aangepast beheer.

 

Nat
Dit betekent vernatting voor verhoging van het waterpeil en een open landschap. Bomen zijn ideale uitkijkenposten voor roofvogels om het landschap te verkennen. Aangepast beheer betekent ook dat de beheerder het land slechts iets mag bemesten met ruige stalmest met stro. De boer maait pas laat in het voorjaar het weiland. Begin jaren 50 waren er nog meer dan 6000 broedende hennen in ons land. Maar hun aantallen zijn gedecimeerd tot nog slechts 20 tot 30 broedparen. Hun broedgebied ligt in het voorlopige ontwerp voor de Lelylijn tussen Amsterdam en Groningen. Foto: Wikipedia